රාගම පේරලන්ද පිහිටි පර්චස් 15ක බිම් කොටස ඉක්මනින් විකිනීමට

රාගම පේරලන්ද පිහිටි පර්චස් 15ක බිම් කොටස ඉක්මනින් විකිනීමට
රාගම පේරලන්ද පිහිටි පර්චස් 15ක බිම් කොටස ඉක්මනින් විකිනීමට
රාගම පේරලන්ද පිහිටි පර්චස් 15ක බිම් කොටස ඉක්මනින් විකිනීමට
රාගම පේරලන්ද පිහිටි පර්චස් 15ක බිම් කොටස ඉක්මනින් විකිනීමට
රාගම පේරලන්ද පිහිටි පර්චස් 15ක බිම් කොටස ඉක්මනින් විකිනීමට
රාගම පේරලන්ද පිහිටි පර්චස් 15ක බිම් කොටස ඉක්මනින් විකිනීමට

Contact Seller

Thada Member

Shanilka Ishan

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Ragama

Land Type

Residential

Land Size

15 Perches Perches Perches Perches

Description

රාගම පේරලන්ද පිහිටි පර්චස් 15ක බිම් කොටස ඉක්මනින් විකිනීමට.
රාගම නගරයට 1.5km පමන දුරින් පිහිටා ඇත නිරවුල් ඔප්පු තැනිතලා බිම් කොටස
0750605967

;