කොට්ටාව මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ වටිනා දෙමහල් නිවසක්

කොට්ටාව මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ වටිනා දෙමහල් නිවසක්
කොට්ටාව මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ වටිනා දෙමහල් නිවසක්
කොට්ටාව මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ වටිනා දෙමහල් නිවසක්
කොට්ටාව මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ වටිනා දෙමහල් නිවසක්
කොට්ටාව මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ වටිනා දෙමහල් නිවසක්
කොට්ටාව මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ වටිනා දෙමහල් නිවසක්
කොට්ටාව මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ වටිනා දෙමහල් නිවසක්

Rs 17,500,000

Thada Member

Saman Pushpakumara

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

kottawa

Beds

4

Baths

2

Land Size

13 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

කොට්ටාව මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ වටිනා දෙමහල් නිවසක්
🏡 කොට්ටාව නගරයට 4km
🏡 අඩි 20 පුළුල් මාර්ගය
🏡 කොට්ටාව අධිවේගී පිවිසුම 5km
🏡 වට තාප්පය ගේට්ටුව පුල් ටයිල් සිවිලිම
🏡 කෑම කාමරය සහ ලොබිය
🏡 සියලූ පහසුකම් අතේ දුරින්.
🏡 පර්චස් 13 ක ඉඩම
🏡 නිදන කාමර 4 යි
🏡 නාන කාමර 2 යි. අලංකාර ගෙ මිදුල සහ නල ජලය 🏡 138 බස් පාරට 1km
🏡 මෙමෙ නිවසට මුළුතැන් ගෙවල් 2 ක් ඇත
🏡 වාහන කීපයක් ගාල් කිරීම සඳහා පහසුකම්
🏡ආරක්ෂිත වටාපිටාව හා නිස්කලංක පරිසරය.
🏡නිරවුල් ඔප්පුව සහ අනුමත නිවස ප්ලෑන් පාස් ලෝන් ලබාගත හැකි සියළු පහසුකම් සහිතව විකිණීමට
💒මිල ලක්ෂ 175/=
🏡 Contact us÷ saman Pushpakumara 0775944444

Similar Items

House for sale

Colombo, Colombo
13 Sep 2021 11:05

2 Story House for sale in Himbutana road,angoda

Colombo, Colombo
21 Sep 2021 12:40

2 Story House for sale in Arawwala Pannipitiya

Colombo, Colombo
03 Aug 2021 09:29

අතුරුගිරිය මිලේනියම් සිටි වට රව්මට ඇවිදින දුරින් ගල්වරුස පාරේ ප්‍රයිම් සිටි යාබද අලුත්ම දෙමහල් නිවස,

Colombo, Colombo
02 Aug 2021 09:57

House for sale in Athurugiriya

Colombo, Colombo
27 Jul 2021 12:23

Two Storied House with Rooftop

Colombo, Colombo
27 Jul 2021 12:17

Brand new house for sale in Athurugiriya

Colombo, Colombo
27 Jul 2021 11:56
;