මහින්ද්‍ර මැක්සිමො PLUS

මහින්ද්‍ර මැක්සිමො PLUS
මහින්ද්‍ර මැක්සිමො PLUS
මහින්ද්‍ර මැක්සිමො PLUS
මහින්ද්‍ර මැක්සිමො PLUS

Contact Seller

Thada Member

Viraj bandara

View Member Adds

Call

Make

Mahindra

Model

Maximo

Model Year

2012

Mileage (km)

89700

Condition

Used

Description

යක්කල 0778409410
ලිසීන් ඇත, 22,309 න් වාරික 39යි.
අතට 210,000
..........................................................
මහින්ද්‍ර මැක්සිමො PLUS
*දෙවන හිමිකරු.
*2012
*කැනපිය ලියාපදිංචි කර ඇත.
*ටයර් හොද තත්වයේ ඇත.
*89,700Km
*ධාවනය ඉතා හොදයි
*අලුත් බැටරිය .
*වාහන මාරුද සලකා බැලිය හැක.
යක්කල 0778409410

Similar Items

BOLERO 2012 [Yakkala

Gampaha, Gampaha
14 Sep 2021 10:45

Isuzu Tippr

Gampaha, Gampaha
13 Sep 2021 14:18

Nissan Civilian for sale

Gampaha, Gampaha
10 Sep 2021 14:35

Nissan Civilian

Gampaha, Gampaha
24 Aug 2021 11:11
;