පිළියන්දල දොලේකනත්ත නිවසක් විකිනීමට

පිළියන්දල දොලේකනත්ත නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත නිවසක් විකිනීමට

Rs 11,000,000

Thada Member

Shan Amarathunga

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Piliyandala

Beds

2

Baths

1

Land Size

13.2 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

පිළියන්දල දොලේකනත්ත නිවසක් විකිනීමට ඇත
පර්චස් 13.2
ලක්ෂ 110
අඩි 20 සහ 15 අතර පාර
කාම්බර 3
බාත්රූම් 1
ගොරකාපිටිය පාරට 250m
දොලේකනත්ත හන්දියට 500m
341 මහරගම පිළියන්දල බස් පාරට 500m
120 පාරට 400m
Cal 0752943354
0716843338

Similar Items

පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට

Colombo, Piliyandala
12 Aug 2021 10:25
;