පර්චස් 42ක නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට

පර්චස් 42ක නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට
පර්චස් 42ක නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට
පර්චස් 42ක නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට
පර්චස් 42ක නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට

Rs 700,000 Per Perch

Thada Member

Vishwa Jayasinghe

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Kaduwela

Land Type

Residential

Land Size

42 Perches Perches Perches Perches

Description

පර්චස් 42ක නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට⭕
✨️පර්චස් 1 = 700 000 lkr✨️
⭕නිරවුල් ඔප්පු⭕
⛔සියඹලාපෙ පාරට මුහුනලා පිහිටා ඇත⛔
☑️ජල නල පහසුකම්
☑️විදුලිය
♓තැනිතලා ඉඩම
♓356/380 බස් මාර්ගයට ආසන්නව,
♓කඩුවෙල අධිවේගි පිවිසුමට ආසන්නව,
♓කිරිබත්ගොඩ, කඩුවෙල, මාවරමණ්ඩිය නගරවලට ආසන්නව
♓නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
⛔ඔබට අවශ්‍යනම මෙම ඉඩමත් සමග මෙම ඉඩමට යාබදව පර්චස් 20ක ඉඩමක් කතාබස් කොට මිලදීගත හැක
📞0777485300
📞0773450485

;