වැල්මිල්ල නිවස විකිණීමට

වැල්මිල්ල නිවස විකිණීමට
වැල්මිල්ල නිවස විකිණීමට
වැල්මිල්ල නිවස විකිණීමට
වැල්මිල්ල නිවස විකිණීමට
වැල්මිල්ල නිවස විකිණීමට
වැල්මිල්ල නිවස විකිණීමට

Rs 14,000,000

Thada Member

Pushpakumara

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Bandarawela

Beds

3

Baths

1

Land Size

12 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

වැල්මිල්ල නිවස විකිණීමට
පර්චස් 12
කාමර 3
බාත්රූම් 1
Parking
බණ්ඩාරගම පිලියන්දල ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 300
ලක්ෂ 140( negotiate)
මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක
අමතන්න
0754071100
0768931495

;