අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් පර්චස් 40ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට

Ad Type

For Sale

Address

Anuradapura

Land Type

Residential

Land Size

40 Perches Perches Perches Perches

Description

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් පර්චස් 40ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට ඇත
�කොලබ නුවර පාරට 500M සහ ගුවන්තොටුපල ප්�රදාන පාරට 500M
�බලපත්�ර ඔප්පු සමග
�පර්චස් එකක මිල 40.000
�වගාවට සහ පදිංචියට සුදුසු නිස්කලංක වටිපිටාවක්
�ඉඩම බැලීමට පැමිනීමට අපව අමතා වෙලාක් වෙන් කරගන්න විශ්වාසදායි ගැනුම්කරුවන්
� 0761660875
අමතන්න
�බ්�රෝකර් වරු අනවශයි.

Ad Type

For Sale

Address

Anuradapura

Land Type

Residential

Land Size

40 Perches Perches Perches Perches

Description

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් පර්චස් 40ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට ඇත
�කොලබ නුවර පාරට 500M සහ ගුවන්තොටුපල ප්�රදාන පාරට 500M
�බලපත්�ර ඔප්පු සමග
�පර්චස් එකක මිල 40.000
�වගාවට සහ පදිංචියට සුදුසු නිස්කලංක වටිපිටාවක්
�ඉඩම බැලීමට පැමිනීමට අපව අමතා වෙලාක් වෙන් කරගන්න විශ්වාසදායි ගැනුම්කරුවන්
� 0761660875
අමතන්න
�බ්�රෝකර් වරු අනවශයි.

Similar Items

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් අක්කර 1යි පර්චස් 11ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
17 Sep 2021 11:43

කොලබ නුවර ප්‍ර්දාන පාරට මුහුනලා ඇති ඉඩම විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
08 Sep 2021 14:19

පර්චස් 40ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට ඇත

Anuradhapura, Anuradhapura
08 Sep 2021 14:12

අනුරාදපුර කොලබ නුවර ප්�රදාන පාරට යාබදින් පර්චස් 60ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
21 Sep 2021 14:44

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් පර්චස් 40ක අගනා ජයබූමි ඔප්පු සහිත ඉඩමක් විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
21 Sep 2021 13:47

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් ගුවන්තොටුපල ප්�රදාන පාරට මුහුනලා ඇති පර්චස් 55 ක අගනා ස්වර්නබූමි ඔප්පු සහිත ඉඩම විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
21 Sep 2021 13:03
;