අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් පර්චස් 40ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට

Ad Type

For Sale

Address

Anuradapura

Land Type

Residential

Land Size

40 Perches Perches Perches Perches

Description

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් පර්චස් 40ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට ඇත
�කොලබ නුවර පාරට 500M සහ ගුවන්තොටුපල ප්�රදාන පාරට 500M
�බලපත්�ර ඔප්පු සමග
�පර්චස් එකක මිල 40.000
�වගාවට සහ පදිංචියට සුදුසු නිස්කලංක වටිපිටාවක්
�ඉඩම බැලීමට පැමිනීමට අපව අමතා වෙලාක් වෙන් කරගන්න විශ්වාසදායි ගැනුම්කරුවන්
� 0761660875
අමතන්න
�බ්�රෝකර් වරු අනවශයි.

;