අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් අක්කර 1යි පර්චස් 11ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට

Ad Type

For Sale

Address

Anuradhapura

Land Type

Residential

Land Size

18 Acres Acres Acres Acres

Description

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් අක්කර 1යි පර්චස් 11ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට ඇත
�අනුරාදපුර නව නගරයට 9KM/ගුවන්තොටුපල පාරට 1KM
�ජයබූමි ඔප්පු සමග
�පර්චස් එකක මිල 50.000යි
�පදිචියට සහ වගාවකට සුදුසු නිස්කලංක වටිපිටාවක්
�ඉඩම බැලීමට පැමිනීමට අපව අමතා වෙලාක් වෙන් කරගන්න විශ්වාසදායි ගැනුම්කරුවන්
� 0761660875
අමතන්න
�බ්�රෝකර් වරු අනවශයි.

;