අනුරාදපුර කොලබ නුවර ප්�රදාන පාරට යාබදින් පර්චස් 60ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට

Ad Type

For Sale

Address

Anuradhapura

Land Type

Residential

Land Size

60 Perches

Description

අනුරාදපුර කොලබ නුවර ප්�රදාන පාරට යාබදින් පර්චස් 60ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට ඇත
�ස්වර්නබූමි ඔප්පු සමග
�පර්චස් එකක මිල 55.000
�වගාවට සහ පදිංචියට සුදුසු නිස්කලංක වටිපිටාවක්
�ඉඩම බැලීමට පැමිනීමට අපව අමතා වෙලාක් වෙන් කරගන්න විශ්වාසදායි ගැනුම්කරුවන්
� 0761660875
අමතන්න
�බ්�රෝකර් වරු අනවශයි.

Similar Items

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් අක්කර 1යි පර්චස් 11ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
17 Sep 2021 11:43

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් පර්චස් 40ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
17 Sep 2021 11:25

කොලබ නුවර ප්‍ර්දාන පාරට මුහුනලා ඇති ඉඩම විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
08 Sep 2021 14:19

පර්චස් 40ක අගනා ඉඩමක් විකිනීමට ඇත

Anuradhapura, Anuradhapura
08 Sep 2021 14:12

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් පර්චස් 40ක අගනා ජයබූමි ඔප්පු සහිත ඉඩමක් විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
21 Sep 2021 13:47

අනුරාදපුර නව නගරයට යාබදින් ගුවන්තොටුපල ප්�රදාන පාරට මුහුනලා ඇති පර්චස් 55 ක අගනා ස්වර්නබූමි ඔප්පු සහිත ඉඩම විකිනීමට

Anuradhapura, Anuradhapura
21 Sep 2021 13:03
;