දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්

දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්
දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්
දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්
දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්
දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්
දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්
දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්
දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්
දවුලගල එළදැත්ත ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්

Rs 1,900,000 Total

Thada Member

Shanaka Thilakarathna

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

දවුලගල එළදැත්ත

Land Type

Agricultural

Land Size

66.14 Perches Perches Perches Perches

Description

වගා කිරිමට ඉතා සුදුසු ඉඩමක්
දවුලගල එළදැත්ත ගමේ ඇතුලත පිහිටි ඉතා සුන්දර තැනිතලා ඉඩමක්
ඉඩමටම පුලුල් පාර
ඕනෑම වගාවකට හෝ වියාපාරයකට ඉතා අගනා ඉඩමක්
නිවසක් වුනත් සාදාගත හැක
ජලය හා විදුලි පහසුකම් ඇත
මනරම් වේල් යායකින් වටවු නිශ්ශංක පරිසරයකි
පචස් 66.14 සමන්විතයි
නිරවුල් බිම්සවි සින්නක්කර ඔප්පු
බස්නැවතුම් පොළට 600m
ගොලිඔය නගරයට 4km
ගම්පොළ නගරයට 6km
පේරාදෙණිය නගරයට 5km
පේරාදෙණිය රෝහලට 6km
මහනුවර නගරයට 12km
දවුලගල නගරයට 1km
සම්පුර්ණ ගාන ලක්ෂ 19

;