අකුරැස්ස මලිදුව අගනා තේ අක්කර 11ක් විකිණීමට

අකුරැස්ස මලිදුව අගනා තේ අක්කර 11ක් විකිණීමට
අකුරැස්ස මලිදුව අගනා තේ අක්කර 11ක් විකිණීමට
අකුරැස්ස මලිදුව අගනා තේ අක්කර 11ක් විකිණීමට
අකුරැස්ස මලිදුව අගනා තේ අක්කර 11ක් විකිණීමට
අකුරැස්ස මලිදුව අගනා තේ අක්කර 11ක් විකිණීමට
අකුරැස්ස මලිදුව අගනා තේ අක්කර 11ක් විකිණීමට
අකුරැස්ස මලිදුව අගනා තේ අක්කර 11ක් විකිණීමට

Rs 30,000,000 Total

Thada Member

Chandana Dissanayaka

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

අකුරැස්ස මලිදුව

Land Type

Agricultural

Land Size

11 Acres Acres Acres Acres

Description

අකුරැස්ස මලිදුව අගනා තේ අක්කර 11ක් සහිත තැඹිලි ගස් 30ක්, අඹ ගස් 30ක්, ගමිමිරිස් කුරැදු සහිත CCTV සවිකර ඇති ඉඩම ලක්ෂ 300

Similar Items

මාතර අකුරැස්ස ඉඩමක් වහාම විකිණීමට ඇත

Matara, Akuressa
09 Jul 2019 16:01

Estate For Sale

Matara, Akuressa
08 May 2019 17:25

Land for Sale In Akuressa

Matara, Akuressa
14 Feb 2019 16:38
;