තිස්සමහාරාමයෙන් අක්කර එකහමාරක වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

තිස්සමහාරාමයෙන් අක්කර එකහමාරක වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට
තිස්සමහාරාමයෙන් අක්කර එකහමාරක වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට
තිස්සමහාරාමයෙන් අක්කර එකහමාරක වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට
තිස්සමහාරාමයෙන් අක්කර එකහමාරක වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට
තිස්සමහාරාමයෙන් අක්කර එකහමාරක වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට
තිස්සමහාරාමයෙන් අක්කර එකහමාරක වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට
තිස්සමහාරාමයෙන් අක්කර එකහමාරක වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

Rs 2,200,000

Thada Member

Priyankara Bandara

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Tissamaharamaya

Land Type

Residential

Land Size

1.5 Acres Acres Acres Acres

Description

කතරගමත් තිස්සමහාරාමයත් අතර බෝගහපැලස්ස පෙදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 250m දුරින් සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇති අක්කර එකහමාරක පමණ ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට.ඉඩම අසලටම කොන්ක්‍රීට් පාර ඇත.ඉඩමට යෑමට වෙනම 15 අඩි පාරක් ඇත.ඉඩම අසලම ජලය හා විදුලිය ඇත.අක්කරයක් සදහා බලපත්‍ර ඇති අතර මේ වන විට ඔප්පු ලබාදෙන බැවින් මිලදි ගන්නා අයට ඔප්පුව සදා ගැනිමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දෙනු ලැබේ.වගාවට හොටෙල් එකකට හෝ පදිංචියට වඩාත් සුදුසුයි.කතරගම නගරයට 8km.තිස්සමහාරාමය නගරයට 8km.කාවන්තිස්සපුර පාසලට 500m.මිල ලක්ෂ 22යි මුදල් හදිස්සියක් බැවින් ඉක්මනින් ගන්නවානම් මිල යම් වෙනසක් කරගත හැක.මේ පෙදේශයේ ඉඩමක් මේ මිලට ගත නොහැකි අතර මුදල් හදිස්සියක් නිසාම මේ මුදලට දෙනු ලැබේ.0718717919/0740397919/0786880619

;