තිස්සමහාරාමය ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට

තිස්සමහාරාමය ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට

Rs 1,000,000 Total

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Tissamaharamaya

Land Type

Residential

Land Size

20 Perches Perches Perches Perches

Description

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රිකයේ තිස්සමහාරාමය ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට
මිල : රු 10,00,000.00
අමතන්න : +94721818158 /+94776014047
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන ඇතුළු සියලුම පහසුකම් සහිතයි
කිරින්ද - තිස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයට දුර මීටර් 100යි
තිස්සමහාරාමය නගරයට ආසන්නයි
පාසල කිලෝමීටර් 3ක දුරින්
පදිංචියට මෙන්ම නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා ද වඩාත් සුදුසුයි
කිරින්ද, යාල, තිස්ස, කතරගම යන සෑම ප්‍රදේශයකටම ඉක්මණින් ප්‍රවේශ විය හැක
යෝධ වැව ද ආසන්නයෙන් ඇත
වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි

;