කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ ගොතටුව ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 6ක ඉඩම විකිණීමට

කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ ගොතටුව ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 6ක ඉඩම විකිණීමට
කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ ගොතටුව ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 6ක ඉඩම විකිණීමට
කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ ගොතටුව ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 6ක ඉඩම විකිණීමට

Rs 9,000,000 Total

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Colombo

Land Type

Residential

Land Size

6 Perches Perches Perches Perches

Description

කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ ගොතටුව ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 6ක ඉඩම විකිණීමට
මිල : රු 90,00,000.00
අමතන්න : +94112411386
ජායාරූප වල පෙනෙන නිවස සහිත ඉඩමෙන් කොටසකි
විදුලිය සහ දුරකථන පහසුකම් ඇත
පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු
බස් පාරට මීටර් දහයයි
IDH හන්දියට දුර මීටර් 500
කොලොන්නාව ට දුර කිලෝමීටර් 1යි
ඉතාමත් හදිස්සියි

Similar Items

කහතුඩුවෙන් පර් 7.3 සහ පර් 20 ඉඩම් කැබලි දෙකයි

Colombo, Colombo
27 Nov 2020 09:55

පැල්මඩුල්ල-බැරැණ්ඩුවපෙදෙසින් තේ ඉඩමක් විකිණීමට

Colombo, Colombo
07 Nov 2020 11:36

පනාගොඩ නගර සීමාවෙන් වටිනා බිම් කොටසක්

Colombo, Colombo
06 Nov 2020 15:38

මීගොඩ දාම්පේ හන්දියේ පිහිටි පර්චස් 10ක් විකිණීමට

Colombo, Colombo
24 Dec 2019 13:34

හොකන්දර ඉඩමක් හා නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට

Colombo, Colombo
05 Dec 2019 14:30

ගොඩගම නගරයට ආසන්නව පර්චස් 12ක ඉඩමක් විකිණීමට

Colombo, Colombo
04 Nov 2019 12:35

Land For Sale In Madiwela

Colombo, Colombo
22 Oct 2019 15:28

මීගොඩ ආටිගල පාරේ-ඉඩමක් විකිණීමට

Colombo, Colombo
13 Jun 2019 16:21

Rubber state For sale In Kosgama

Colombo, Colombo
01 Apr 2019 18:01
;