කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ හඳපාන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 130ක ඉඩම විකිණීමට

කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ හඳපාන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 130ක ඉඩම විකිණීමට
කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ හඳපාන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 130ක ඉඩම විකිණීමට
කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ හඳපාන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 130ක ඉඩම විකිණීමට
කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ හඳපාන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 130ක ඉඩම විකිණීමට

Rs 180,000 Per Perch

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Kalutara

Land Type

Residential

Land Size

130 Perches Perches Perches Perches

Description

කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ හඳපාන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 130ක ඉඩම විකිණීමට
පර්චසයක මිල : රු 180,000.00
අමතන්න : +94771518986
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන ඇතුළු සියළුම පහසුකම් සහිතයි
සින්නක්කර පිරිසිදු ඔප්පු
එක පැත්තකින් අඩි 20ක පාරට මායිම්ව ඇත
හොරණ හදපාන්ගොඩ බස් පාරට මායිම
හඳපාන්ගොඩ නගරයට දුර කිලෝමීටර් 2යි
හොරණ නගරයට දුර කිලෝමීටර් 6යි
වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි

Similar Items

ESTATE 62 ACRE FOR SALE

Kalutara, Kalutara
27 Nov 2020 10:24

කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ හඳපාන්ගොඩ හන්දියෙන් පර්චස් 60ක ඉඩම ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
12 Nov 2020 15:18

Land For Sale In Kalutara

Kalutara, Kalutara
08 Nov 2019 11:32

Land For Sale In Payagala

Kalutara, Kalutara
21 Oct 2019 14:30

අගනා බිමි කොටස ඉතා ඉක්මනින් විකිණිමට

Kalutara, Kalutara
25 Jul 2019 13:06

කළුතර පර්චස් 60 ක ඉඩම් කැබැල්ල විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
12 Jul 2019 10:29

Beach Front Land For Sale In kalutara North

Kalutara, Kalutara
05 Jul 2019 17:22

Land For Sale In Kalutara

Kalutara, Kalutara
14 Jun 2019 17:11

Land For Sale In Kalutara

Kalutara, Kalutara
04 Jun 2019 17:01

Land For Sale With House

Kalutara, Kalutara
25 Mar 2019 18:08
;