පර්. 20ක ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් ඉක්මණින් විකිණීමට

පර්. 20ක ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් ඉක්මණින් විකිණීමට
පර්. 20ක ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් ඉක්මණින් විකිණීමට
පර්. 20ක ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් ඉක්මණින් විකිණීමට
පර්. 20ක ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් ඉක්මණින් විකිණීමට
පර්. 20ක ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් ඉක්මණින් විකිණීමට

Contact Seller

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Galle

Land Type

Residential

Land Size

20 Perches Perches Perches Perches

Description

මනස්කාන්ත වටපිටාවක් සහිතනිදහස් පරිසරයක පර්. 20ක ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත
පර්චසයක් රු150,000.00
Call for more information :
Ramesh : +94712542841 / +94774643670
Pradeep : +94773522102
ගාල්ල - පින්නදූව අධිවේගි පිවිසුමට කි.මි 2යි
අක්මීමණ කුරුඳුවත්ත ගුරු විද්‍යාපීඨය කි.මි 2ක් දුරින්
අක්මීමණ පොලිස් ස්ථානය අසල
පුළුල් මාර්ග, විදුලිය සහිතයි
නිදහසේ පදිංචියට, නිවාඩු නිකේතනයකට(විලා එකකට) වඩාත් සුදුසු වේ.
පර්චසයක් රු150,000.00
Land for sale in Galle Pinnaduwa
2km to highway entrance in Pinnaduwa
Close to Akmeemana police station and teaching school in Kuruduwatta
A location with beautiful view of Greenish environment
Calm and quiet place
20ft access roads and electricity available
location ideal for build Your Home or Villa

Similar Items

A valuable land for sale in Bataganwila in Galle

Galle, Galle
27 Nov 2020 12:14

පිටිගල වවපු තේ අක්කර දෙකයි තුන්කාලක් සින්නක්කර ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් වකුනනු ලබයි

Galle, Galle
23 Nov 2020 10:20

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බලපිටිය අහුංගල්ල ප්‍රදේශයට ආසන්නව පර්චස් 36 ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

Galle, Galle
12 Nov 2020 11:23

ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ රත්ගම ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 10ක ඉඩම විකිණීමට

Galle, Galle
11 Nov 2020 15:58

ගාල්ල කනංකේ ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 30ක ඉඩම සමග නිවස සහ පර්චස් 120ක කුඹුර විකිණීමට

Galle, Galle
11 Nov 2020 15:45

ගාල්ල අවටින් ඉඩම් සොයනා ඔබට අනගි අවස්ථාවක්

Galle, Galle
06 Nov 2020 16:39

ගාල්ල වළකුඹුර ඉඩම සමග නිවසක් විකිණීමට ඇත

Galle, Galle
29 Dec 2019 12:51

අක්කර 1 ක තේ ඉඩමක් වහාම විකිණීමට

Galle, Galle
21 Dec 2019 13:23

ගාල්ල ප්රචස් 60ක් සමග නිවසක් විකිණීමට

Galle, Galle
17 Dec 2019 14:02

Land For Sale In Galle

Galle, Galle
10 Dec 2019 15:01
;