කෑගල්ල දිස්ත්‍රිකයේ වරකපොල නගරයට ආසන්න අක්කර 17ක ඉඩම විකිණීමට

කෑගල්ල දිස්ත්‍රිකයේ වරකපොල නගරයට ආසන්න අක්කර 17ක ඉඩම විකිණීමට

Rs 55,000,000 Total

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Warakapola

Land Type

Residential

Land Size

17 Acres Acres Acres Acres

Description

කෑගල්ල දිස්ත්‍රිකයේ වරකපොල නගරයට ආසන්න අක්කර 17ක ඉඩම විකිණීමට
මිල : රු 550,00,000.00
අමතන්න : +94715887551
පොල් අක්කර 11ක් සහ රබර් අක්කර 6ක් ඇත
විදුලිය ලබාගැනීමේ පහසුකම් සහිතයි
සින්නක්කර පිරිසිදු ඔප්පු
අන්නාසි යෙදීම සඳහා රබර් ගස් ඉවත් කර ඇත
වරකපොල නගරයට දුර කි.මී 3යි
ඉතාමත් සෞම්‍ය දේශගුණය සහිත ප්‍රදේශයකි
වැඩිම ඉල්ලුමට ඉක්මනින් විකිණීමට අවශ්‍යයි

Similar Items

අල්ගම පිහිටි පොල් වත්තක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Kegalle, Warakapola
05 Jul 2019 16:56
;