මාතර දිස්ත්‍රිකයේ මාකඳුර ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 2ක ඉඩම විකිණීමට

මාතර දිස්ත්‍රිකයේ මාකඳුර ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 2ක ඉඩම විකිණීමට
මාතර දිස්ත්‍රිකයේ මාකඳුර ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 2ක ඉඩම විකිණීමට
මාතර දිස්ත්‍රිකයේ මාකඳුර ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 2ක ඉඩම විකිණීමට
මාතර දිස්ත්‍රිකයේ මාකඳුර ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 2ක ඉඩම විකිණීමට

Rs 20,000,000 Total

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Matara

Land Type

Residential

Land Size

2 Acres Acres Acres Acres

Description

මාතර දිස්ත්‍රිකයේ මාකඳුර ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 2ක ඉඩම විකිණීමට
මිල : රු 200,00,000.00
අමතන්න : +94785736974 / +94716480290
නිදන කාමර 4, සාලය සහ කුස්සිය සහිත නිවසක් ද ඇත
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන පහසුකම් සහිතයි
ඉඩමෙහි තේ වගාව ඇත
සියලුම පහසුකම් සහිත මාකඳුර නගරයට දුර කිලෝමීටර් 1යි
වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි
ඉක්මණින් විකිණීමට අවශ්‍යයි

Similar Items

Land for sale

Matara, Matara
18 Nov 2020 13:56

මාතර දිස්ත්‍රිකයේ මාතර නගරයෙන් පර්චස් 6.3ක ඉඩම විකිණීමට

Matara, Matara
11 Nov 2020 13:54

මාතර නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක්

Matara, Matara
06 Nov 2020 17:09

Land For Sale In Kirinda

Matara, Matara
19 Dec 2019 13:38

මාතර වල්ගමින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Matara, Matara
16 Dec 2019 16:05

Land For Sale In Nupe Junction (Matara)

Matara, Matara
07 Oct 2019 15:17

මාතර ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට

Matara, Matara
02 Oct 2019 15:54

Land For Sale Front of The Beach In Polhena

Matara, Matara
04 Jun 2019 16:00

ව්යාපාරික ඉඩමක් විකිනිමට

Matara, Matara
11 May 2019 05:28

මාතරින් සුපිරි ඉඩමක් විකිණීමට

Matara, Matara
01 Feb 2019 09:36
;