මතුගම මීගහතැන්න ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට

මතුගම මීගහතැන්න ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට
මතුගම මීගහතැන්න ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට
මතුගම මීගහතැන්න ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට

Rs 5,000,000

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Mathugama

Beds

4

Baths

1

Land Size

20 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ මතුගම මීගහතැන්න ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට
මිල : රු 50,00,000.00
අමතන්න : +94766027683
නිදන කාමර 4
නාන කාමරය
සාලය
කුස්සිය සහ ඉස්තෝප්පුව සහිතව නිවසක් ද ඇත
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන ඇතුළු සියලුම පහසුකම් සහිතයි
සින්නක්කර පිරිසිදු ඔප්පු
පොල්, තැඹිලි සහ කොස් ආදී ගස් කිහිපයක් ද ඇත
බස් පාරට දුර මීටර් 500යි
ප්‍රාදේශීය සභාව, පාසල් සහ බැංකු ඇතුළු සියලුම පහසුකම් ඉතාමත් ආසන්නයෙන්
මීගහතැන්න නගරයට දුර කිලෝමීටර් 1.5යි
ඉතාමත් ඉක්මණින් විකිණීමට අවශ්‍යයි

Similar Items

House for sale in Kahathuduwa

Kalutara, Kalutara
27 Nov 2020 09:50

වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
19 Nov 2020 14:06

බුලත්සිංහල නගරයෙන් පර්චස් 27ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
14 Nov 2020 13:41

පානදුර නගරය මධ්‍යයෙන් පර්චස් 18.5ක ඉඩම සමග 90%ක් වැඩ නිම කළ ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට

Kalutara, Kalutara
14 Nov 2020 13:18

කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ හොරණ අඟුරුවාතොට ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 86ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
11 Nov 2020 15:07

House For Rent In Payagala

Kalutara, Kalutara
04 Dec 2019 13:27

කළුතර හොරණ පාරේ පනාපිටියේ නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
25 Oct 2019 14:11

නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
22 Oct 2019 15:47

කලුතර නාගොඩ දෙමහල් නිවස කුලී පදනමට

Kalutara, Kalutara
09 Oct 2019 17:57

House for sale in Moragahena

Kalutara, Kalutara
16 May 2019 12:49
;