වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට

වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට

Rs 19,500,000

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Wadduwa

Beds

6

Baths

2

Land Size

23.5 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
මිල : රු 195,00,000.00
අමතන්න : +94704942789
නිදන කාමර 6
නාන කාමර 2
සාල 3
කුස්සි 2
ගබඩා කාමරය
කාර්යාලය
සේවක වැසිකිළිය සහ වාහන නතර කිරීමේ ස්ථානය ඇතුළත්ය
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන ඇතුළු සියළුම පහසුකම් සහිතයි
සින්නක්කර පිරිසිදු ඔප්පු
වැඩුණු පොල් ගස් දෙකක් සහ අඹ පේර වැනි පලතුරු ගස් කිහිපයක් ද ඇත
බස් පාරට දුර මීටර් 50යි
වාද්දුව නගරය මධ්‍යයට දුර මීටර් 250යි
Cargill's සුපිරි වෙළඳසැල අතේ දුරින් ඇත
පාරෙන් අනෙක් පැත්තට ප්‍රධාන හෝටල් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත
ඉතාමත් ඉක්මණින් විකිණීමට අවශ්‍යයයි

;