වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට

වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට

Rs 19,500,000

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Wadduwa

Beds

6

Baths

2

Land Size

23.5 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ වාද්දුව නගරයෙන් පර්චස් 23.5ක ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට
මිල : රු 195,00,000.00
අමතන්න : +94704942789
නිදන කාමර 6
නාන කාමර 2
සාල 3
කුස්සි 2
ගබඩා කාමරය
කාර්යාලය
සේවක වැසිකිළිය සහ වාහන නතර කිරීමේ ස්ථානය ඇතුළත්ය
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන ඇතුළු සියළුම පහසුකම් සහිතයි
සින්නක්කර පිරිසිදු ඔප්පු
වැඩුණු පොල් ගස් දෙකක් සහ අඹ පේර වැනි පලතුරු ගස් කිහිපයක් ද ඇත
බස් පාරට දුර මීටර් 50යි
වාද්දුව නගරය මධ්‍යයට දුර මීටර් 250යි
Cargill's සුපිරි වෙළඳසැල අතේ දුරින් ඇත
පාරෙන් අනෙක් පැත්තට ප්‍රධාන හෝටල් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත
ඉතාමත් ඉක්මණින් විකිණීමට අවශ්‍යයයි

Similar Items

House for sale in Kahathuduwa

Kalutara, Kalutara
27 Nov 2020 09:50

මතුගම මීගහතැන්න ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 20ක ඉඩම විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
14 Nov 2020 15:10

බුලත්සිංහල නගරයෙන් පර්චස් 27ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
14 Nov 2020 13:41

පානදුර නගරය මධ්‍යයෙන් පර්චස් 18.5ක ඉඩම සමග 90%ක් වැඩ නිම කළ ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට

Kalutara, Kalutara
14 Nov 2020 13:18

කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ හොරණ අඟුරුවාතොට ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 86ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
11 Nov 2020 15:07

House For Rent In Payagala

Kalutara, Kalutara
04 Dec 2019 13:27

කළුතර හොරණ පාරේ පනාපිටියේ නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
25 Oct 2019 14:11

නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට

Kalutara, Kalutara
22 Oct 2019 15:47

කලුතර නාගොඩ දෙමහල් නිවස කුලී පදනමට

Kalutara, Kalutara
09 Oct 2019 17:57

House for sale in Moragahena

Kalutara, Kalutara
16 May 2019 12:49
;