හොන්ඩා විසල් ( ඔරෙනඡ් පැකෙඡ් )

Make

Honda

Model

VEZEL

Model Year

2016

Mileage (km)

36900

Condition

Used

Description

හොන්ඩා විසල් ( ඔරෙනඡ් පැකෙඡ් )
නිෂ්පාදන වර්ෂය 2016
ලියාපදිංචිය වර්ෂය 2016
පලමු අයිතිකරු
දැනට 36900 Km දුවා ඇත.
සියලු දුන් සහතික ඇත.
( සියලු සේවා වාර්තා සමග )
100% අන්රරෙජිස්ටර් තත්වයන් ම.
⁣ඡෙනුවින් වාහනයක් සොයන්නෙකුට.
(ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න)
නු⁣ගේගොඩ
07 6 41 44 550

Similar Items

Maruti Alto 2015 manual car for quick sale

Colombo, Colombo
04 Dec 2020 15:24

SUZUKI EVERY full join 2017/2019

Colombo, Colombo
04 Dec 2020 13:49

Honda FT SHUTTLE FOR SALE

Colombo, Colombo
04 Dec 2020 13:00

Toyota Vitz for sale - Dehiwala

Colombo, Colombo
04 Dec 2020 11:53

Honda Gp1 for sale

Colombo, Colombo
04 Dec 2020 10:55

ඇල්ටො 2015 LXI for sale

Colombo, Colombo
04 Dec 2020 10:49

Toyota Prius for sale

Colombo, Colombo
04 Dec 2020 10:33

SPORTY SUV with 1500CC

Colombo, Colombo
04 Dec 2020 10:01

Suzuki FX wagon R

Colombo, Colombo
04 Dec 2020 09:54

Honda civic SR 2018 for sale

Colombo, Colombo
02 Dec 2020 10:52
;