හොන්ඩා විසල් ( ඔරෙනඡ් පැකෙඡ් )

Make

Honda

Model

VEZEL

Model Year

2016

Mileage (km)

36900

Condition

Used

Description

හොන්ඩා විසල් ( ඔරෙනඡ් පැකෙඡ් )
නිෂ්පාදන වර්ෂය 2016
ලියාපදිංචිය වර්ෂය 2016
පලමු අයිතිකරු
දැනට 36900 Km දුවා ඇත.
සියලු දුන් සහතික ඇත.
( සියලු සේවා වාර්තා සමග )
100% අන්රරෙජිස්ටර් තත්වයන් ම.
⁣ඡෙනුවින් වාහනයක් සොයන්නෙකුට.
(ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න)
නු⁣ගේගොඩ
07 6 41 44 550

;