කැස්බෑව බණ්ඩාරගම පාර කිදෙල්පිටිය

Ad Type

For Sale

Address

Kesbewa

Land Type

Residential

Land Size

40 Perches Perches Perches Perches

Description

කැස්බෑව බණ්ඩාරගම පාර කිදෙල්පිටිය
පර්චස් එක 4250000.....
පර්චස් 40
කැස්බෑවෙ සිට 7Km
බණ්ඩාරගම සිට - 5Km
පාරට 200m
Cal now 0752943354

Similar Items

𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐊𝐞𝐬𝐛𝐚𝐰𝐚

Colombo, Kesbewa
22 Jan 2021 11:54
;