මහරගම නිලම්ම්හර පාරේ පර්චස් 25 ඉඩමක් සහිත පැරණි නිවසක් විකිනීමට

Ad Type

For Sale

Address

Maharagama

Land Type

Residential

Land Size

25 Perches Perches Perches Perches

Description

මහරගම නිලම්ම්හර පාරේ පර්චස් 25 ඉඩමක් සහිත පැරණි නිවසක් විකිනීමට ඇත
මහරගම 1km
අඩි 30 පාර
නිරවුල් ඔප්පු
පර්චස් එක 1400000
කතා කර ගණන් අඩු කර ගත හැක
Cal now 0752943354

Similar Items

𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐠𝐚𝐦𝐚

Colombo, Maharagama
22 Jan 2021 12:23

මහරගම ඉඩමක් හොයන ඔබට අනගි අවස්ථාවක්

Colombo, Maharagama
11 Jan 2021 10:26
;