නිවස විකිණීමට ඇත

නිවස විකිණීමට ඇත
නිවස විකිණීමට ඇත
නිවස විකිණීමට ඇත
නිවස විකිණීමට ඇත

Rs 2,800,000

Thada Member

Admaster Advertisement

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Matara

Beds

3

Baths

1

Land Size

10 Perches Perches Perches Perches

House Size

1700

Description

නිවස විකිණීමට ඇත
පර්චස් 10
වර්ගඅඩි 1700
නිදන කාමර 3
කැම කාමර 1
නාන කාමරය සහා පිටත වැසිකිලිය.
සාලය.
ස්ලැබ් එක දමා ඇත.
පිටිපස සහා ඉදිරිපස වැව.
දුව වත්ත පොල්ලත්තර නාකුලුගමුව, තංගල්ල. ඉඩමේ සිට තිස්ස මාතාර ප්‍රදාන පාරට මීටර් 150 යි කුඩාවැල්ල හුම්මනෙට 2.5 කි.මී.
තංගල්ල අනන්තරා හෝටලයට 5 කි.මී. සනු ලැගුම් ඒකට මීටර් 300 යි
දික්වැල්ල නගරයට 6 කි.මී.
ජලය, විදුලිය
පිරිසිදු ඔප්පූ
පුළුල් මාර්ග
නිස්කලංක පරිසරයකින් සමන්විත මෙම ඉඩම වැඩීම ඉල්ලුමට ලබාදේ.
Rs. 2800000
Customer Contact 0712458515
0760696753
Admaster Company Contact
වැඩි විස්තර සදහා විමසීම්. 0717966796
0729334680

;