මහරගම බටදොම්බගාවත්ත පාරේ තෙමහල් නිවසක් විකිනීමට

මහරගම බටදොම්බගාවත්ත පාරේ  තෙමහල් නිවසක් විකිනීමට
මහරගම බටදොම්බගාවත්ත පාරේ  තෙමහල් නිවසක් විකිනීමට
මහරගම බටදොම්බගාවත්ත පාරේ  තෙමහල් නිවසක් විකිනීමට
මහරගම බටදොම්බගාවත්ත පාරේ  තෙමහල් නිවසක් විකිනීමට
මහරගම බටදොම්බගාවත්ත පාරේ  තෙමහල් නිවසක් විකිනීමට
මහරගම බටදොම්බගාවත්ත පාරේ  තෙමහල් නිවසක් විකිනීමට
මහරගම බටදොම්බගාවත්ත පාරේ  තෙමහල් නිවසක් විකිනීමට

Rs 57,500,000

Thada Member

Shan Amarasinghe

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Maharagama

Land Size

14.7 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

මහරගම බටදොම්බගාවත්ත පාරේ තෙමහල් නිවසක් විකිනීමට ඇත
පර්චස් 14.7
අඩි 20 පාර
මහරගම නගරයට 900m.. කීල්ස් සුපර් 200m.. දෙහිවල පාරට 150m..rooms 5..bath rooms 5.paking for 5 vehicles..
ලක්ෂ 575
Cal now 0752943354

Similar Items

මහරගම විද්‍යාකර මාවතේ පාරට මුහුණලා ඉඩමක් සමග ගෙයක් විකිනීමට

Colombo, Maharagama
11 Jan 2021 10:14
;