පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට

පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට
පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට

Rs 14,800,000

Thada Member

Shan Amarasinghe

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Piliyandala

Land Size

15 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

පිළියන්දල දොලේකනත්ත පාරේ දෙමහල් නිවසක් සහ පැරණි නිවසක් විකිනීමට ඇත
ලක්ෂ 148
පර්චස් 15
නිවස බලා මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක
Cal now 0752943354

Similar Items

𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐠𝐚𝐬𝐨𝐰𝐢𝐭𝐚

Colombo, Colombo
22 Jan 2021 10:29

𝟐 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐊𝐚𝐰𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐡𝐢𝐰𝐚𝐥𝐚

Colombo, Colombo
22 Jan 2021 10:11

𝐒𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐛𝐞 𝐏𝐨𝐭𝐡𝐮𝐚𝐫𝐚𝐰𝐚 𝐫𝐨𝐚𝐝

Colombo, Colombo
22 Jan 2021 09:34

Super luxury 3 story's house for sale in Mattegoda

Colombo, Colombo
21 Jan 2021 13:46

𝟑 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐃𝐞𝐡𝐢𝐰𝐚𝐥𝐚 - 𝐖𝐚𝐢𝐝𝐲𝐚 𝐑𝐨𝐚𝐝

Colombo, Colombo
21 Jan 2021 14:27

කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ කහතුඩුව ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 13.5ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

Colombo, Colombo
18 Jan 2021 10:41

කොළඹට නුදුරින් නිවසක් හොයන ඔබට

Colombo, Colombo
01 Jan 2021 11:26
;