අක්කර 3.5 ක පොල් ඉඩම විකිනිමට වෙල් යායකට මායිම්ව

අක්කර 3.5 ක පොල් ඉඩම විකිනිමට වෙල් යායකට මායිම්ව
අක්කර 3.5 ක පොල් ඉඩම විකිනිමට වෙල් යායකට මායිම්ව
අක්කර 3.5 ක පොල් ඉඩම විකිනිමට වෙල් යායකට මායිම්ව
අක්කර 3.5 ක පොල් ඉඩම විකිනිමට වෙල් යායකට මායිම්ව
අක්කර 3.5 ක පොල් ඉඩම විකිනිමට වෙල් යායකට මායිම්ව
අක්කර 3.5 ක පොල් ඉඩම විකිනිමට වෙල් යායකට මායිම්ව
අක්කර 3.5 ක පොල් ඉඩම විකිනිමට වෙල් යායකට මායිම්ව
අක්කර 3.5 ක පොල් ඉඩම විකිනිමට වෙල් යායකට මායිම්ව

Rs 10,500,000 Total

Thada Member

Upul Priyashantha

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Giriulla

Land Type

Agricultural

Land Size

3.5 Acres Acres Acres Acres

Description

වෙල් යායකට මායිම පිහිටා ඇත
විදුලිය ,ජලය ඉඩමටම පිවිසිමට අඩි 10ක පුලුල් මාර්ගය
ගිරිඋල්ල නගරයේ සිටම 2.5km
මිල ලක්ෂ 105යි
0718298023
0771956286

;