මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ දිගන ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 30ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ දිගන ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 30ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට
මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ දිගන ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 30ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට
මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ දිගන ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 30ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

Rs 9,500,000

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Digana

Beds

6

Baths

1

Land Size

30 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ දිගන ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 30ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට
මිල : රු 95,00,000.00
අමතන්න : +94778133003 / 077 826 4098
නිදන කාමර 6, සාල 2, කුස්සි 2 බැගින් වූ දෙමහල් නිවසකි
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන ඇතුළු සියලුම පහසුකම් සහිතයි
මහල් දෙකට ජලය සහ විදුලිය සැපයුම් වෙන වෙනම ඇත
පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු
මහෝගනී, පිහිඹියා සහ පොල් වැනි ගස් වර්ග කිහිපයක් ද ඇත
බස් පාර ඉතාමත් ආසන්නයි
දිගන නගරයට දුර කි.මී 2යි
පාසල් අතේ දුරින් ඇත
නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා හෝ පදිංචිවීමට නිස්කලංක පරිසරයක් සොයන්නෙකුට
ඉතාමත් ඉක්මණින් විකිණීමට අවශ්‍යයි
වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි
මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ දිගන ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 30ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට
නිදන කාමර 6, සාල 2, කුස්සි 2 බැගින් වූ දෙමහල් නිවසකි
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන ඇතුළු සියලුම පහසුකම් සහිතයි
මහල් දෙකට ජලය සහ විදුලිය සැපයුම් වෙන වෙනම ඇත
පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු
මහෝගනී, පිහිඹියා සහ පොල් වැනි ගස් වර්ග කිහිපයක් ද ඇත
බස් පාර ඉතාමත් ආසන්නයි
දිගන නගරයට දුර කි.මී 2යි
පාසල් අතේ දුරින් ඇත
නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා හෝ පදිංචිවීමට නිස්කලංක පරිසරයක් සොයන්නෙකුට
ඉතාමත් ඉක්මණින් විකිණීමට අවශ්‍යයි
වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි

;