ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ අලුත්වල ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 1ක අගනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට

ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ අලුත්වල ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 1ක අගනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට
ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ අලුත්වල ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 1ක අගනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට
ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ අලුත්වල ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 1ක අගනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට
ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ අලුත්වල ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 1ක අගනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට

Rs 6,000,000 Total

Thada Member

Avindya Fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Galle

Land Type

Agricultural

Land Size

1 Acres Acres Acres Acres

Description

ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ අලුත්වල ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 1ක අගනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මිල : රු 60,00,000.00
අමතන්න : +94777746557 / +94701746557
විදුලිය සහිතයි
පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු
අවුරුද්දට දෙවතාවක් ආදායම
අලුත්වල නගරයට දුර 1.5km
බටපොල නගරයට 8km
ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට අවශ්‍යයි
වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි

Similar Items

පිටිගල ප්‍රදේශයේ පිහිටි අක්කර තුනක ඉඩම

Galle, Galle
19 Jan 2021 12:39

ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ හික්කඩුව ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 115ක සහ පර්චස් 105ක ඉඩම් කැබලි දෙක විකිණීමට

Galle, Galle
18 Jan 2021 11:08

ඉක්මනින් විකිණිමට

Galle, Galle
05 Jan 2021 11:40

බොරලුහේන ගොඩාමුණ පාරේන් සින්නක්කර අක්කර 5 ක්

Galle, Galle
01 Jan 2021 13:31

ඉක්මනින් විකිණීමට

Galle, Galle
01 Jan 2021 11:41
;