ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ රත්ගම ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 10ක ඉඩම විකිණීමට

ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ රත්ගම ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 10ක ඉඩම විකිණීමට

Rs 900,000 Total

Thada Member

Avindya fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Galle

Land Type

Residential

Land Size

10 Perches Perches Perches Perches

Description

ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ රත්ගම ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 10ක ඉඩම විකිණීමට
මිල : රු 900,000.00
අමතන්න : +94764148546
කාමර 3කට සහ සාලය සඳහා යෙදූ අත්තිවාරමක් ද ඇත. ඉන් කාමර 1ක වැඩ නිම කර ඇත
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන ඇතුළු සියලුම පහසුකම් සහිතයි
සින්නක්කර පිරිසිදු ඔප්පු
සුන්දර වෙල් යායකට මුහුණලා පිහිටි ස්ථානයකි
විලා එකක් සෑදීමට සුදුසු පරිසරයකි
ගාලු පාරට දුර කිලෝමීටර් 1.5යි
පාසල සහ රෝහල අතේ දුරින් ඇත
වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි

Similar Items

Land for sale - Pitigala

Galle, Galle
04 Mar 2021 10:02

අහුන්ගල්ල අම්පෙ ප්රදේශයේ මාදු ගගට මායින්ව අගනා භුමි ප්රමානයක් විකිණීමට

Galle, Galle
25 Feb 2021 10:43

තවලමින් මනාව නඩත්තු කෙරු තේ අක්කර10 ක්

Galle, Galle
11 Feb 2021 13:45

ඉතා හොදින් නඩත්තු වන තේ අක්කර 6 ක්.

Galle, Galle
11 Feb 2021 13:38
;