මාතලේ දිස්ත්‍රිකයේ නාඋල අළුගොල්ල ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 80ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

මාතලේ දිස්ත්‍රිකයේ නාඋල අළුගොල්ල ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 80ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට
මාතලේ දිස්ත්‍රිකයේ නාඋල අළුගොල්ල ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 80ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට
මාතලේ දිස්ත්‍රිකයේ නාඋල අළුගොල්ල ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 80ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

Rs 10,000,000

Thada Member

Avindya fernando

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Matale

Beds

5

Baths

1

Land Size

80 Perches Perches Perches Perches

House Size

0

Description

මාතලේ දිස්ත්‍රිකයේ නාඋල අළුගොල්ල ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 80ක ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට
නිදන කාමර 5
නාන කාමරය
සාලය
කෑම කාමරය සහ කුස්සි දෙකක් සහිත නිවසකි
නල ජලය, විදුලිය සහ දුරකථන ඇතුළු සියලුම පහසුකම් ද සහිතයි
පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු
තේක්ක, කොස් සහ ගම්මිරිස් ආදි භෝගයන් ද පොල් ගස් 18ක් පමණ ද ඇත
නාඋල - මහනුවර බස් මාර්ගයට ඉතාමත් ආසන්නයි
නාඋල නගරයට දුර කි.මී 3යි
ඉතාමත් ඉක්මනින් විකිණීමට අවශ්‍යයයි
වැඩිම ඉල්ලුමට දෙමි
මිල : රු 100,00,000.00
අමතන්න : +94702032585

;