බලපිටිය වතුගෙදර, ආදාදොාල ප්රදේශයේ අගනා භුමි ප්රමානයක් විකිණීමට

Ad Type

For Sale

Address

Balapitiya

Land Type

Residential

Land Size

44 Perches Perches Perches Perches

Description

බලපිටිය වතුගෙදර, ආදාදොාල ප්රදේශයේ අගනා භුමි ප්රමානයක් විකිණීමට තිබේ.
භුමි ප්රමානය – පර්චස් 44
පර්චස් 01 මිල = රු.250000 (මිල ගනන් සාකච්චා කල හක)
සම්පුර්න මුලු ඉඩමෙ වටිනාකම = රු. 11000000/=
භුමියෙ විස්තර
බලපිටිය වතුගෙදර, ආදාදොල ප්රදේශය. ඇල්පිටිය ,අම්බලන්ගොඩ ප්රදාන පාර ට 50 m. මෙම භුමියෙ සිට අම්බලන්ගොඩ නගරයට 1.5 km ගාලු පාරට 1 km සහ පිරිසිදු ඔප්පු, අඩි 12 පාර ඇත. අදිවේගි මර්ගය කුරුදුගහහෙතක්ම විනාඩි 10.
ගැනුම් කරුවන් පමනක් පහත දුරකතන අංකයට කතා කරන්න. +94772494548 – Ishan De Silva

;