ඉතා හොදින් නඩත්තු වන තේ අක්කර 6 ක්.

Ad Type

For Sale

Address

Galle

Land Type

Agricultural

Land Size

6 Acres Acres Acres Acres

Description

අලුම තේ අක්කර 6 ක් පළවෙනි කප්පාදුව ..මසකට 2500kg දැනට කඩනු අතර ...මෙම ඉඩමෙ මායිම නොසිදෙන දොල පාරක් මායිව ඇත..මුලු ඉඩමේම වතුර මල් සවිකර ඇත..ඇල්පිටිය පිටිගල මාර්ගයේ සිට ඉඩමට 2km දුරින් ..ජයභූමී ඔප්පු ...ලක්ෂ 135 යි.....0778423614

Similar Items

Land for sale - Pitigala

Galle, Galle
04 Mar 2021 10:02

අහුන්ගල්ල අම්පෙ ප්රදේශයේ මාදු ගගට මායින්ව අගනා භුමි ප්රමානයක් විකිණීමට

Galle, Galle
25 Feb 2021 10:43

තවලමින් මනාව නඩත්තු කෙරු තේ අක්කර10 ක්

Galle, Galle
11 Feb 2021 13:45

ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ රත්ගම ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 10ක ඉඩම විකිණීමට

Galle, Galle
08 Feb 2021 11:53
;