තවලමින් මනාව නඩත්තු කෙරු තේ අක්කර10 ක්

තවලමින් මනාව නඩත්තු කෙරු තේ අක්කර10 ක්
තවලමින් මනාව නඩත්තු කෙරු තේ අක්කර10 ක්
තවලමින් මනාව නඩත්තු කෙරු තේ අක්කර10 ක්
තවලමින් මනාව නඩත්තු කෙරු තේ අක්කර10 ක්

Contact Seller

Thada Member

Ishara Sampath

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Galle

Land Type

Agricultural

Land Size

10 Acres Acres Acres Acres

Description

කාපටි පාරේ සිට 100m ,,සහ1.5km දුරින් අක්කර 5 හේ කැලි 2 ක් විකිණීමට,,,අක්කර 5 කින් මසකට දලු 2500kg වැඩිය කඩනු ලැබේ,,ජයභූමී අක්කර 5 ක් ...සහ සින්නක්කර අක්කර 2 ක් ජයභූමී අක්කර 3 ක් වශයෙන් ඇත,,අලුත් තේ වගාව ,,ඉඩමටම වාහනයක් යාමට පාර ඇත,,,ඉක්මණීන් විකිණීමට,,,,0778423614...

Similar Items

Land for sale - Pitigala

Galle, Galle
04 Mar 2021 10:02

අහුන්ගල්ල අම්පෙ ප්රදේශයේ මාදු ගගට මායින්ව අගනා භුමි ප්රමානයක් විකිණීමට

Galle, Galle
25 Feb 2021 10:43

ඉතා හොදින් නඩත්තු වන තේ අක්කර 6 ක්.

Galle, Galle
11 Feb 2021 13:38

ගාල්ල දිස්ත්‍රිකයේ රත්ගම ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 10ක ඉඩම විකිණීමට

Galle, Galle
08 Feb 2021 11:53
;