පොටෝ කොපි මැෂින් විකිණීමට

පොටෝ කොපි මැෂින් විකිණීමට
පොටෝ කොපි මැෂින් විකිණීමට
පොටෝ කොපි මැෂින් විකිණීමට
පොටෝ කොපි මැෂින් විකිණීමට

Contact Seller

Thada Member

Dolapallege Samarapala

View Member Adds

Call

Condition

Brand New

Description

Full option photo copy machine for sale
Toshiba,
Xerox,
Sharp and Ricoh Machine

Price Rs 30000.00 upto Rs 185000.00/=

Specially Xerox colour WC 7225, WC 7120 for Rs 115000.00/=
A4, A3, Board 300 GSM

Similar Items

3C2V CABLE UNBELIEVABLE PRICE

Colombo, Colombo
16 Dec 2019 14:55

🌈🌈5MP Color vu 🌗24/7 Color Camera System

Colombo, Colombo
09 Dec 2019 13:12

Custom Made LED Neon Sign Boards

Colombo, Colombo
02 Dec 2019 14:51

BELL 4G Packages

Colombo, Colombo
20 Nov 2019 18:17

CCTV CAMERA INSTALLATION

Colombo, Colombo
19 Nov 2019 16:09

CCTV Camera / Lighting / Network

Colombo, Colombo
06 Nov 2019 15:15

HikVision Camera System

Colombo, Colombo
31 Oct 2019 15:09

ECO AIR COOLERS

Colombo, Colombo
30 Oct 2019 14:02

Presonus Digital Mixer (RM 32)

Colombo, Colombo
30 Oct 2019 13:23

අපෙ රටෙ සාදන lED බල්බ් වැල්

Colombo, Colombo
29 Oct 2019 15:07
;