කුබුක්ගැටේ නගරයේ අක්කර 1.5 පමන ඉඩම විකිණීමට ඇත

කුබුක්ගැටේ නගරයේ අක්කර 1.5 පමන ඉඩම විකිණීමට ඇත
කුබුක්ගැටේ නගරයේ අක්කර 1.5 පමන ඉඩම විකිණීමට ඇත
කුබුක්ගැටේ නගරයේ අක්කර 1.5 පමන ඉඩම විකිණීමට ඇත
කුබුක්ගැටේ නගරයේ අක්කර 1.5 පමන ඉඩම විකිණීමට ඇත
කුබුක්ගැටේ නගරයේ අක්කර 1.5 පමන ඉඩම විකිණීමට ඇත
කුබුක්ගැටේ නගරයේ අක්කර 1.5 පමන ඉඩම විකිණීමට ඇත

Contact Seller

Thada Member

Chamara Wijesinghe

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

කසාගල පන්සලට යාබද, කුබුක්ගැටේ

Land Type

Commercial

Land Size

1.5 Acres Acres Acres Acres

Description

කුබුක්ගැටේ නගරයේ සිට 1km පමන ඈතින් පිහිටි කසාගල පන්සලට යාබද
අක්කර 1.5 පමන ඉඩම විකිණීමට ඇත
වෙල්‍ යායට මුහුනලා ඇත
නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු ,විදුලිය ජලය සමගින්


Similar Items

නිවසක් සහිත අක්කරයක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණිම

Kurunegala, Kurunegala
24 Mar 2020 10:47

Land For Sale In Kurunegala

Kurunegala, Kurunegala
23 Mar 2020 12:01

LAND FOR SALE IN KURUNEGALA GEPALLAWA

Kurunegala, Kurunegala
23 Mar 2020 11:34

කුරුණෑගල ගනේවත්තෙන් අගනා පොල් ඉඩම ඉක්මනින් විකීණේ

Kurunegala, Kurunegala
08 Nov 2019 11:09

Land For Sale In Kurunegala

Kurunegala, Kurunegala
16 Oct 2019 15:14

Coconut Land For Sale In Kurunegala

Kurunegala, Kurunegala
14 Oct 2019 15:16

කුරුණෑගල පොල් ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

Kurunegala, Kurunegala
30 Jul 2019 13:51
;