නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට

නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග පර්චස් 120 ඉක්මනින් විකිණීමට

Contact Seller

Thada Member

Greshan Dasanayaka

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

රඹුකේවෙල

Beds

4

Baths

1

Land Size

120 Perches Perches Perches Perches

Description

නිවස සමග පර්චස් 120
ජලය ,විදුලි ,කාමර 4,සාලය ,කුස්සිය සමග නාන කාමරය. තේ වගාවකට සුදුසු කිසිම ඉදිකිරීමක් නොකරන ලද කොටසක්ද ඇත.
පූජාපිටිය නගරයට 4km
මහනුවරට ,කුරුණෑගල ,මාතලේ ප්‍රදේශ සදහා පහසුවෙන් ලගාවිය හැක.
ඉඩම රඹුකේවෙල පිහිටා ඇත.

Similar Items

22.5 Perch Land With House For Sale

Kandy, Kandy
31 Mar 2020 12:10

ඉඩම සහිත අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට

Kandy, Kandy
30 Dec 2019 15:33

මහනුවර අංග සම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට

Kandy, Kandy
27 Dec 2019 11:53

මහනුවර දවුලගල -බඹරදෙණිය නිවසක් විකිණීමට

Kandy, Kandy
24 Oct 2019 13:11

HOUSE FOR SALE IN KANDY

Kandy, Kandy
04 Mar 2019 18:22

House For Sale In Kandy

Kandy, Kandy
01 Mar 2019 20:34

A Resort Type House for Sale in Kandy, Sri Lanka

Kandy, Kandy
06 Feb 2019 12:41
;