බජාජ් ත්‍රිරෝද රථයක් විකිණීමට ඇත

බජාජ් ත්‍රිරෝද රථයක් විකිණීමට ඇත
බජාජ් ත්‍රිරෝද රථයක් විකිණීමට ඇත

Rs 570,000

Thada Member

Eranda Madushanka

View Member Adds

Call

Condition

Used

Description

හොදම තත්වයේ පවතින ත්‍රීරෝද රථය විකිණීමට..

වාහන පරීක්ෂාවෙන් පසු මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක..

;