වාරියපොළ අක්කර 1.5 පොල් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

 වාරියපොළ අක්කර 1.5 පොල් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
 වාරියපොළ අක්කර 1.5 පොල් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
 වාරියපොළ අක්කර 1.5 පොල් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
 වාරියපොළ අක්කර 1.5 පොල් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Rs 4,600,000 Total

Thada Member

Sampath Priyan

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

Wariyapola

Land Type

Agricultural

Land Size

1.5 Acres Acres Acres Acres

Description

Akkara 1.5 ka pol idamak vikinimata
Jalaya viduliya pahasukam sahithai.
Wariyapola nagarayata 8km
Padeniya Anuradhapura margayata 450m.

Similar Items

15 Perch Land For Sale In Wariyapola

Kurunegala, Wariyapola
25 Mar 2020 12:38

වාරියපොල පර්චස් 280 අගනා බිම් කොටස විකිණීමට

Kurunegala, Wariyapola
05 Nov 2019 14:20

වාරියපොල ඉඩමක් විකිණීමට

Kurunegala, Wariyapola
12 Jun 2019 17:16
;