බජාජ් 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

බජාජ් 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත
බජාජ් 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත
බජාජ් 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත
බජාජ් 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත
බජාජ් 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත
බජාජ් 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත
බජාජ් 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත
බජාජ් 4 Stroke ත්‍රිරෝද රථයක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

Mileage (km)

7000

Condition

Used

Description

ඉක්මනින් විකිණීමට
Km 7000
පළමු අයිතිකරු
අලුත් රෙදි
අලුත් පේන්ට්
අලුත් ටයර්

Similar Items

බජාජ් ත්‍රිරෝද රථය විකිණීමට ඇත

Matara, Matara
06 Dec 2019 15:03

බජාජ් ත්‍රිරෝද රථය විකිණීමට ඇත

Matara, Matara
18 Nov 2019 13:01
;