ගැලනිගම පර්චස් 46ක ඉඩමක් විකිණීමට

ගැලනිගම පර්චස් 46ක ඉඩමක් විකිණීමට
ගැලනිගම පර්චස් 46ක ඉඩමක් විකිණීමට
ගැලනිගම පර්චස් 46ක ඉඩමක් විකිණීමට
ගැලනිගම පර්චස් 46ක ඉඩමක් විකිණීමට
ගැලනිගම පර්චස් 46ක ඉඩමක් විකිණීමට
ගැලනිගම පර්චස් 46ක ඉඩමක් විකිණීමට
ගැලනිගම පර්චස් 46ක ඉඩමක් විකිණීමට
ගැලනිගම පර්චස් 46ක ඉඩමක් විකිණීමට

Rs 87,000 Per Perch

Thada Member

Pandula Hettiarachchi

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

ගැලනිගම

Land Type

Residential

Land Size

46 Perches Perches Perches Perches

Description

පර්චස් 46ක ඉඩම
පානදුර රත්නපුර ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට 2.5Km
ගැලනිගම අදිවේගී පිවිසුමට 3Km
කොළඹ හොරණ ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට 2Km
විදුලිය සහ නල ජලය සහිතයි
සින්නක්කර ඔප්පු
පර්චසයක් 87,000/=

Similar Items

Land With House For Sale In Panadura

Kalutara, Panadura
31 Dec 2019 09:54

Land For Sale In Panadura

Kalutara, Panadura
23 Oct 2019 16:35

Land For Sale In Panadura Hirana

Kalutara, Panadura
26 Jun 2019 11:58

පර්චස් 20 ක ඉඩමක් සමග කුඩා නිවසක් විකිණීමට ඇත

Kalutara, Panadura
20 Jun 2019 17:37

Land for sale in panadura

Kalutara, Panadura
05 Apr 2019 22:04

Land For Sale In Herana, Panadura

Kalutara, Panadura
05 Apr 2019 21:05
;