අකුරැස්ස අක්කර 1.40 ක ඉඩමක් විකිණීමට

අකුරැස්ස අක්කර 1.40 ක ඉඩමක් විකිණීමට
අකුරැස්ස අක්කර 1.40 ක ඉඩමක් විකිණීමට
අකුරැස්ස අක්කර 1.40 ක ඉඩමක් විකිණීමට
අකුරැස්ස අක්කර 1.40 ක ඉඩමක් විකිණීමට
අකුරැස්ස අක්කර 1.40 ක ඉඩමක් විකිණීමට

Contact Seller

Thada Member

විතාන

View Member Adds

Call

Ad Type

For Sale

Address

අකුරැස්ස

Land Type

Commercial

Land Size

1.40 Acres Acres Acres Acres

Description

අක්කර 1.40 ක ඉඩමක් අකුරැස්ස නිමලව විකිණීමට ගාල්ල අකුරැස්ස මාර්ගයට ආසනනව.

Similar Items

මාතර අකුරැස්ස ඉඩමක් වහාම විකිණීමට ඇත

Matara, Akuressa
09 Jul 2019 16:01

Estate For Sale

Matara, Akuressa
08 May 2019 17:25

Land for Sale In Akuressa

Matara, Akuressa
14 Feb 2019 16:38
;